top of page

Algemene Voorwaarden

Petileau assumes that the customer who is responsible for making the purchase or booking, has sufficient knowledge of Dutch to understand these general conditions. If not, these conditions can be translated upon request.

ARTIKEL 1: INTERPRETATIE
1.1    Definities

 • Begeleider: De Begeleider is diegene die het pand gelegen te 8760 Meulebeke, Bertje Santensweg  2 betreedt met minderjarige kinderen.

 • Kind: De minderjarige die de diensten aangeboden door Petileau geniet.

 • Klant: De Klant is diegene die een order plaatst of een reservering maakt en daardoor afnemer is van Petileau.

 • Overmacht: Onder overmacht wordt verstaan ‘de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien’. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, pandemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege [met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie], brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.

 • Partijen: De partijen zijn zowel de Klant als Petileau.

 • Petileau: Petileau is de besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 8760 Meulebeke, Bertje Santensweg 2 en gekend in de KBO onder het nummer 0777382348 

1.2    Toepasselijkheid
1.2.1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden, die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding of overeenkomst afgesloten tussen Petileau en de Klant, via de website www.petileau.com, gerelateerde websites waar producten en diensten van Petileau gekocht en/of gereserveerd kunnen worden alsook op telefonische aankopen en reservaties bij Petileau. (hierna ‘verkoop op afstand’).  
1.2.2. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.
1.2.3. Tijdens het aankoopproces en/of reservatieproces wordt de Klant steeds expliciet gevraagd om te erkennen kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Bij de telefonische verkoop op afstand en reservaties worden de algemene voorwaarden duidelijk zichtbaar ter beschikking gesteld in de bevestigingsmail op een duurzame drager (pfd), benoemd als ‘Aanvaarde Algemene Voorwaarden’ die ongewijzigd door de Klant kan worden opgeslagen en/of afgedrukt. 
 

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1    Totstandkoming 
2.1.1. Alle aanbiedingen van Petileau zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Petileau behoudt zich het recht voor om ten allen tijde, zonder opgave van redenen, een boeking of bestelling te weigeren.
2.1.2. Het aankoopproces neemt zijn aanvang op het moment de Klant een reservering aanvraagt en/of producten in de winkelmand plaatst, respectievelijk per telefoon een bestelling/reservering plaatst. 
2.1.3. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik de Klant de algemene voorwaarden aanvaardt, respectievelijk een bevestigingsmail op onvoorwaardelijke wijze ontvangt waar de algemene voorwaarden, duidelijk zichtbaar, in vervat zijn.
2.1.4. Een betaling van het voorschot of overhandigen van de kredietkaartgegevens is in geval van een telefonische verkoop op afstand een onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant.
2.2    Aanbiedingen
2.2.1. De Klant bevestigt dat wanneer de overeenkomst tot stand kwam, de aangeboden producten en diensten op voldoende gedetailleerde wijze zijn omschreven op de website, gerelateerde websites of eender welke andere wijze van kennisname van hetgeen Petileau aanbiedt, zodat de Klant een correcte beoordeling heeft kunnen maken van het aangeschafte product of dienst. Bij twijfel is het aan de Klant om bij Petileau bijkomende informatie te verwerven, vooraleer er tot aankoop/reservering wordt overgegaan.
2.2.2. De prijzen die Petileau weergeeft op de website, gerelateerde websites of eender welke andere wijze van kennisname van de aanbiedingen van Petileau, worden met de meeste zorgvuldigheid geplaatst. Mogelijke fouten in de prijszetting binden Petileau op generlei wijze zolang de verkoop op afstand niet werd gesloten. Eens de verkoop op afstand tot stand komt, gelden de prijzen vervat in het besteloverzicht.
2.2.3. Aanbiedingen gelden steeds zo lang de voorraad strekt.
2.2.4. Bijkomende verzoeken en consumpties die ter plaatse door de Klant worden geconsumeerd zijn niet in de bestelling/reservatie inbegrepen en zullen aan de gangbare prijzen worden aangeboden.


ARTIKEL 3: HERROEPINGSRECHT EN ANNULERING 
3.1    Herroepingsrecht voor consumenten
3.1.1. De Klant-natuurlijk persoon, geniet voor een niet beroepsmatige aankopen op afstand, het recht aan Petileau mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
3.1.2. De Klant beschikt in volgende gevallen niet over het recht van de aankoop af te zien op grond van artikel 3.1.1.: 

 • Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de Klant aanvingen, voor het einde van de bedenktijd; 

 • Goederen die volgens de specificaties van de Klant vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben; 

 • Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden; 

 • Goederen die snel kunnen bederven of verouderen; 

 • Dit betekent dat de Klant bij een aankoop op afstand, niet beschikt over een herroepingsrecht indien: 

 • De Klant de reservering maakt of de bestelling plaatst in hoedanigheid van Handelaar of voor beroepsmatig gebruik; 

 • De Klant een cadeaubon koopt en deze reeds verbruikt is op het moment dat de Klant aanspraak wenst te maken op zijn herroepingsrecht; 

 • De Klant een cadeaubon besteld heeft en daarbij heeft aangeduid dat deze aan huis geleverd dient te worden. De creatiekosten kunnen niet herroepen worden aangezien deze bons gepersonaliseerd worden;

 • De geleverde goederen voedselwaren bevatten; 

 • De Klant een dienst minder dan veertien kalenderdagen op voorhand bestelt/reserveert. 

3.1.3. De Klant dient om van het herroepingsrecht in dit Artikel 3.1 gebruik te maken zijn aanvraag binnen de gestelde termijn te richten aan Petileau: 9150 Kruibeke, Bazelstraat 299A, info@petileau.com
3.2     Annulering door Petileau
3.2.1. In geval de Klant kiest voor het direct online betalen, heeft Petileau het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits de betaling niet succesvol is afgerond binnen 30 minuten na het bevestigen van de aankoop. 
3.2.2. In geval de Klant kredietkaartgegevens opgeeft als waarborg, heeft Petileau het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits blijkt dat deze gegevens ongeldig zijn of niet toebehoren aan de Klant. 
3.3     Annulering door de Klant
3.3.1. Op de annulering door de Klant zijn volgende annulatieregels van toepassing: 

 • Indien de Klant meer dan 3 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, kan hij/zij het volledige voorschot terug gebruiken voor een herplanning, of is volledige teruggave van het betaalde bedrag mogelijk (restitutie).

 • Indien de Klant minder dan 3 kalenderdagen, maar minimaal één (1) dag voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, geldt een restitutie van 50% van de behandeling, of herplanning zonder kosten.

 • Bij annulaties korter dan 1 dag (24 uur) voor het leveren van de goederen of diensten of bij het niet komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) is geen restitutie of kosteloze herplanning mogelijk.

 • Bij restitutie of compensatie bij herplannen ten gevolge van een ziek kind behoudt Petileau zich het recht voor om een geldig doktersbriefje te vragen voor de datum van de geannuleerde behandeling.

 • Petileau behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen af te wijken van deze regels ten behoeve van de klant. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3.2. Indien de Klant zijn kredietkaartgegevens als garantie verstrekt in het kader van de annulatieregels, wordt het correcte bedrag door creditering aan de hand van deze gegevens gedaan. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk zou zijn, wordt het verschuldigde bedrag aan de Klant gefactureerd. 
3.3.3. De Klant kan zich in geen geval op Overmacht beroepen om de annulatieregels buiten toepassing te laten verklaren. 
3.3.4. Het effectief afleveren van bevestigingen en/of herinneringen per email en/of SMS kan om technologische redenen nooit absoluut gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering kan dan ook nooit als reden tot verbreking van de overeenkomst worden ingeroepen. Indien de Klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet ontvangen heeft, kan hij steeds Petileau contacteren met de vraag deze opnieuw te versturen.
3.3.5. Annulaties kunnen enkel via het reserveringssysteem, de daartoe voorziene links in de bevestigingsmails of telefonisch gebeuren. Een annulatie is enkel en alleen geldig wanneer het door Petileau per email bevestigd wordt. 
3.3.6. Indien (een deel) van het voorschot terug verschuldigd is aan de Klant, verkrijgt de Klant een tegoed die bij een volgende bestelling kan worden aangewend. De Klant heeft nooit het recht de effectieve terugstorting van dit tegoed te eisen. Op voorschotten en tegoeden zijn nooit interesten verschuldigd.


ARTIKEL 4: PRIJS EN BETALING
4.1    Prijzen
Alle prijzen zijn netto, inclusief BTW en exclusief andere heffingen welke van overheidswege opgelegd worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
4.2    Betalingstermijn
De facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van
rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlsinterest van 1% per maand verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag. Daarnaast is eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van het oorspronkelijk factuurbedrag, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade.


ARTIKEL 5: CADEAUBONNEN
5.1. De geldigheid van cadeaubonnen door Petileau uitgevaardigd, vervalt na verloop van 1 jaar na aankoop, zoals vermeld op de bon en/of aantoonbaar is op basis van de aankoop in de webshop en ook is terug te vinden in de persoonlijke pagina op de website van Petileau.
5.2. Bij het gebruik van cadeaubonnen, kan er geopteerd worden voor een gedeeltelijk verbruik. Het restbedrag blijft geldig gedurende de in Artikel 5.1. vermelde periode. Het restbedrag is niet inwisselbaar tegen contanten.
5.3. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.


ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID
6.1. De Begeleider draagt de persoonlijke verantwoordelijkheid voor zijn bezittingen. Het is aangewezen een doeltreffende verzekering te onderschrijven. Petileau, noch haar medewerkers dragen enige aansprakelijkheid ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke goederen van de Begeleider. 
6.2. Petileau, noch haar medewerkers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de dood, persoonlijk letsel, allergische reacties of ziekte van de Begeleider of het Kind zelf, opgelopen binnen de infrastructuur van Petileau, van welke ernst of aard ook. De deelname aan alle activiteiten van Petileau verloopt geheel op risico van de Begeleider.
6.3. De aansprakelijkheid van Petileau is alleszins in alle gevallen gelimiteerd tot een maximaal schadebedrag van € 1.000,- per schadegeval.
6.4. De Begeleider, dient steeds aanwezig te zijn binnen handbereik van het Kind gedurende de hele sessie en het Kind onder strikt toezicht te houden.
6.5. De Begeleider is op de hoogte van de medicatie die het Kind toegediend krijgt, de medische klachten van het Kind, gezondheidstoestand van het Kind en het akkoord van een arts om het Kind de diensten door Petileau aangeboden te laten genieten.
6.6. De Begeleider van het Kind is verplicht in het geval een Kind ziek is, dit bij aanvang te communiceren op straffe van aansprakelijkheid voor de besmetting van andere Kinderen.


ARTIKEL 7: INTELLECTUELE EIGENDOM
7.1. Elke creatie, ontdekking, studie, idee, systeem, methode, opzoeking, proces of knowhow afkomstig van Petileau en het handelsmerk, al dan niet reeds beschermd door een intellectueel eigendomsrecht, zoals, doch niet beperkt tot auteursrecht, octrooi, tekening, model, merk, handelsnaam, domeinnaam, elk recht verbonden aan software of aan een gegevensbank die afkomstig zijn van Petileau (hierna de “Intellectuele Eigendomsrechten”), behoren tot de exclusieve eigendom van Petileau. 
7.2. Het gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten van Petileau is ten strengste verboden. 

 

ARTIKEL 8: PRIVACY
8.1. Petileau hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van haar Klanten. Zij doet er alles aan om de privacy haar Klanten te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met hun persoonsgegevens. Petileau houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
8.2. Dit brengt met zich mee dat Petileau in ieder geval:

 • de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 

 • de verwerking van de persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • vraagt om de uitdrukkelijke toestemming als zij deze nodig heeft voor de verwerking van persoonsgegevens;

 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • maatregelen neemt zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.

8.3. Petileau is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar Klanten.
8.4. De persoonsgegevens worden door Petileau verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door Petileau.

 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 • om facturatiedoeleinden.

8.5. Petileau bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
8.6. Een Klant kan steeds de schriftelijke mededeling bekomen van zijn bewaarde persoonsgegevens. Desgevallend kan hij of zij ook de correctie vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. De gegevens worden meegedeeld uiterlijk 45 dagen na de ontvangst van de aanvraag.
8.7. Mocht een Klant een klacht hebben over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens dan dient hierover meteen contact te worden opgenomen met Petileau.
8.8. Elke Klant heeft tevens altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 1000 Brussel https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
 

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
9.1    Toepasselijk recht
Onderhavige overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht.
9.2     Bevoegde Rechtbank
Elk geschil met betrekking tot voorliggende overeenkomst wordt uitsluitend beslecht door de hoven en rechtbanken van Antwerpen – afdeling Antwerpen.

Annulatie AV
bottom of page